BAW BD6, BEIJING, BJ20, BJ2020, BJ6390HT, BJ6390T, BJ6430, BJ6490XBB1, E, HAICE, JINCHENG, LUBA, LULING, QISHI, SASUKA, SUWEI/LEICHI, WEIJUN, YONG, YUSHENG, ZHANQI